Privacyverklaring

In het kader van de dienstverlening, verwerkt AB Loopbaancoaching persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe AB Loopbaancoaching met uw persoonsgegevens omgaat. AB Loopbaancoaching respecteert de privacy en behandelt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, in het bijzonder in overeenstemming met de ‘AVG’ (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
AB Loopbaancoaching, A.B. Steeg 1-7, 4201 AL Gorinchem
06-22386290, info@ab-loopbaancoaching.nl

Ontvangst

AB Loopbaancoaching verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u verstrekt via de website, email, telefoon, app. Daarnaast kan AB Loopbaancoaching uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening.

Persoonsgegevens

AB Loopbaancoaching verwerkt de volgende persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en geboorteplaats
• Geslacht
• Opleidingsinformatie
• CV document met werkervaringen en werkgevers
• Assessment uitslagen
• Uitslagen van loopbaanopdrachten

Doeleinden

AB Loopbaancoaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Een goede en efficiënte dienstverlening
• Het onderhouden van contact
• Het verrichten van administratieve handelingen
• Verbetering van de dienstverlening
• Facturering
• Nakoming van wettelijke verplichtingen
• Om u te benaderen met voor u relevante informatie of uitnodigingen

Grondslagen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van AB Loopbaancoaching persoonsgegevens verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat AB Loopbaancoaching deze gegevens verwerkt.

Verstrekking aan derden

In het kader van de dienstverlening kan AB Loopbaancoaching persoonsgegevens uitwisselen met derden. AB Loopbaancoaching kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met AB Loopbaancoaching en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de genoemde doeleinden.

Uw persoonsgegevens wordt verstrekt aan derden wanneer AB Loopbaancoaching aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Bewaartermijn

AB Loopbaancoaching zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat AB Loopbaancoaching zich moet houden aan wettelijke verplichtingen, zoals fiscale bewaarplicht.

Beveiligen gegevens

AB Loopbaancoaching vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft AB Loopbaancoaching passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om AB Loopbaancoaching een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen.

Ook kunt AB Loopbaancoaching verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Wijzigingen privacyverklaring

AB Loopbaancoaching behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring te wijzigen. Op het moment van wijziging is de nieuwe verklaring automatisch van kracht en vervangt het de vorige versie.

Cookies

Op de website worden functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.